Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen Caras Voedingsspecialisten en haar opdrachtgever met betrekking tot behandeling en/of het leveren van alle verschillende aangeboden diensten. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Caras Voedingsspecialisten inroepen. De opdrachtgever ontvangt deze algemene voorwaarden per email, voorafgaand aan de behandeling of het leveren van de diensten. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is ook schriftelijk verkrijgbaar en zijn ook ten alle tijden online in te zien via de website/Kamer van Koophandel. Caras Voedingsspecialisten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 71119906.

Bereikbaarheid

Caras Voedingsspecialisten is elke werkdag van 09:00 tot 21:00 uur beschikbaar voor afspraken. Daarnaast zijn de diëtisen elke werkdag bereikbaar via telefoon, sms en WhatsApp. Voor het maken van een afspraak of het opvragen van meer informatie kunt u ook mailen naar caroline@carasvoeding.nl en astrid@carasvoeding.nl . Het streven is om binnen 24 uur te reageren op uw bericht, m.u.v. weekend- en feestdagen. Telefonische bereikbaarheid is alleen gegarandeerd als u belt met een herkenbaar nummer. Binnenkomende gesprekken van privé-/anonieme telefoonnummers worden niet beantwoord en kunnen per definitie niet worden teruggebeld. 

Bevestiging van eerste afspraak

Bij de bevestiging van de afspraken zal Caras Voedingsspecialisten de bevestiging van de afspraak per email versturen naar het bij ons bekende emailadres.

Directe toegankelijkheid

Caras Voedingsspecialisten is direct toegankelijk. Dat betekent dat u voor een behandeling en/of andere diensten van ons geen verwijzing nodig hebt van een arts. Helaas vergoeden niet alle zorgverzekeraars de consulten zonder een verwijzing, controleer daarom altijd zelf de polisvoorwaarden. Bij een aantal verzekeraars zoals de Friesland, CZ, Delta Loyd en Ohra is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk om voor een vergoeding in aanmerking te komen. De verwijsbrief van de arts is onbeperkt geldig.

Verhindering

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren aan te geven. Dit kan per email, telefonisch, via WhatsApp of door een voicemailbericht in te spreken. Afspraken die niet op tijd worden geannuleerd worden in rekening gebracht. Bij de tarieven staat het no-show tarief vermeld.

Vergoeding en eventueel eigen risico

Vanuit de basisverzekering wordt standaard 3 uur dieetadvisering per jaar vergoed, dit zijn zo’n 4-6 consulten. Daarnaast kan het zijn dat er vanuit een aanvullende verzekering nog extra consulten worden vergoed. De vergoeding vanuit de basisverzekering wordt altijd als eerste aangesproken. Deze vergoeding gaat ten koste van het eventuele openstaande eigen risico. Door behandeling in het ziekenhuis of medicijngebruik gaat het eigen risico op. Als dat het geval is worden de consulten volledig vergoedt. De vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering gaan niet ten koste van het eigen risico.  Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico en daarom worden die consulten volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Ook voor kinderen geldt de 3 uur basisverzekering. Als de 3 uur op zijn en er geen aanvullende verzekering is, zijn de consulten voor eigen rekening.

Ketenzorg

Wanneer je een chronische ziekte hebt, zoals diabetes, COPD of een hart- en vaatziekte dan ben je via jouw huisarts aangemeld voor ketenzorg. De kosten van onze consulten worden dan volledig vergoed en gaan niet ten koste van het eigen risico.

Directe- en indirecte behandeltijd

Een consult bestaat altijd uit twee delen. Directe tijd is de tijd waarbij u zelf aanwezig bent. De indirecte tijd is de tijd die Caras Voedingsspecialisten besteed aan o.a. het samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de (huis)arts en het registreren van je gegevens. Hier bent u als cliënt niet bij aanwezig. 

Rapportage

Indien je met een verwijzing op ons spreekuur komt dan wordt er een rapportage geschreven aan jouw behandelend (huis)arts na het laatste consult. Wanneer je zonder verwijzing komt, dan vragen we eerst om jouw akkoord voordat we een rapportage naar je (huis)arts sturen.

Privacy

Alles wat je met de zorgverleners van Caras Voedingsspecialisten bespreekt tijdens de behandeling en/of bij de uitvoering van diensten is vertrouwelijk. Om goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we natuurlijk contact- en persoonsgegevens van je nodig. Caras Voedingsspecialisten is verplicht zich te houden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Caras Voedingsspecialisten handelt conform deze wet. Jouw persoonlijke gegevens worden enkel voor administratieve doeleinden gebruikt. Jouw contactgegevens worden alleen gebruikt om informatie omtrent de behandeling en/of de diensten van Caras Voedingsspecialisten te verzenden. De contactgegevens kunnen in de toekomst worden gebruikt voor marketingdoeleneinden van Caras Voedingsspecialisten. Je kunt dan te allen tijde aangeven dat je dit niet wilt. De contact- en persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden.

Beëindigen

Je kunt te allen tijde deze overeenkomst beëindigen, mits de zorgverlener van Caras Voedingsspecialisten ten minste 24 uur voor de gemaakte afspraak hiervan op de hoogte is gesteld. Een afsluitend consult is wenselijk, mede in verband met de eindrapportage naar de (huis)arts. Caras Voedingsspecialisten kan de overeenkomst beëindigen indien de behandeling naar verwachting niet tot de gewenste resultaten leidt.

Intellectueel eigendom

Alle door Caras Voedingsspecialisten verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, recepten, trainingsschema’s, voedingsschema’s, e-books en opdrachten ten behoeve van de behandeling zijn intellectueel eigendom van Caras Voedingsspecialisten en mogen niet vermenigvuldigd worden.

Tarieven per 01-01-2020

Met alle zorgverzekeraars heeft Caras Voedingsspecialisten een contract afgesloten. Dat betekent dat de kosten van onze consulten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Deze tarieven liggen vast in het contract met de zorgverzekeraars en daar houdt de Nederlandse Zorgautoriteit toezicht op. Wanneer blijkt dat de vergoeding is verbruikt dan ontvang je rechtstreeks een factuur van ons. Wij zullen tijdig aangeven wanneer de vergoeding van de zorgverzekeraar verbruikt is, en pas na het maken van een nieuwe afspraak sturen wij een factuur.

Wanneer de zorgverzekeraar onze consulten/diensten niet vergoed rekenen wij de volgende tarieven voor een consult/voedingsadvies:

Dienst

Intake consult

Kort vervolgconsult         

Telefonisch consult

Lang vervolgconsult        

Rapportage arts               

No show intake               

No show vervolg             

Tijd

60 min + 30 min uitwerktijd

15 min

15 min

30 min

15 min

n.v.t.

n.v.t.

Tarief

€ 90,-

€ 15,-

€ 15,-

€ 30,-

€ 15,-

€ 45,-

€ 22,50 

Voor een door ons gegeven workshop/voorlichting of andere dienst gelden aangepaste tarieven en worden in overleg met Caras Voedingsspecialisten gefactureerd.
Betaling en administratiekosten

Wanneer u een factuur ontvangt van de behandeling en/of diensten van Caras Voedingsspecialisten verzoeken wij u om dit bedrag binnen 30 dagen over te maken naar het vermelde rekeningnummer. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen is de financiële administratie van Caras Voedingsspecialisten bindend. Caras Voedingsspecialisten is bij uitblijven van betaling gerechtigd om tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering 1-7 dagen na de eerste betalingsherinnering zal de factuur worden verhoogd met € 15,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering van 8-14 dagen na de officiële termijn zal de factuur verhoogd worden met € 25,00 administratiekosten. Indien er na een 3e betalingsherinnering nog altijd geen betaling ontvangen is wordt er een incassobureau ingeschakeld.

Incassokosten

Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is voldaan, zonder dat daar een gegronde reden voor is, bent u in verzuim en is Caras Voedingsspecialisten gerechtigd om incassokosten in rekening te brengen. Zolang u in gebreke blijft aan de verplichtingen te voldoen, ook na de 1e, 2e en 3de betalingsherinnering, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende factuur bij u in rekening worden gebracht. Onder deze kosten worden de incassokosten door een incassobureau en gerechtelijke kosten verstaan.

Aansprakelijkheid 

Caras Voedingsspecialisten sluit elke aansprakelijkheid uit van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging van de door Caras Voedingsspecialisten verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van onze kant. Daarom hebben wij een gedegen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Caras Voedingsspecialisten is nooit aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van cliënten/deelnemers/opdrachtgevers of derden, waaronder: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor Caras Voedingsspecialisten niet verantwoordelijk gehouden kan worden. Caras Voedingsspecialisten heeft een inspanningsverplichting op alle door haar geleverde behandelingen en diensten, er is dus geen resultaatsverplichting. De adviezen die de zorgverleners van Caras Voedingsspecialisten geven zijn resultaatgericht zonder dat we resultaat kunnen garanderen. De opdrachtgever kan Caras Voedingsspecialisten niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten. Er kan onder geen enkel beding aanspraak worden gemaakt op restitutie van de behandelingen indien behandeldoelen of adviezen niet tot het gewenste resultaat leidden.

Klachten

Sinds 1 januari 2016 is Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zorg van kracht.

Wanneer u niet tevreden bent, verzoeken we u om eerst contact op te nemen met de zorgverlener of het management van Caras Voedingsspecialisten. Misschien is het mogelijk gezamenlijk tot een oplossing te komen. Kan er geen oplossing gevonden worden, dan kan je een klacht indienen bij de Klachtenregeling Paramedici. Zij leveren ondersteuning voor de klachtencommissie, en leveren een klachtenfunctionaris en secretariële ondersteuning. Een klacht indienen kan je doen via het digitale klachtenformulier op www.klachtenregelingparamedici.nl.

Voorwaarden webshop bestellingen

1.1 Door het plaatsen van een bestelling voor dit e-book via een onlineverbinding met Caras
voedingsspecialisten…
(1) aanvaardt de klant zonder enig voorbehoud deze voorwaarden,
(2) verklaart de klant dat hij/zij deze voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen,
(3) verbindt de klant zich ertoe deze na te leven en
(4) erkent de klant de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document.
1.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bestelling per e-mail is
verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Caras Voedingsspecialisten en
de klant komen overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot
stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de
verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan.
1.3 Dit e-book is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door de klant. Het is de klant niet
toegestaan om het e-book geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, verdelen, door te
geven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen,
onder licentiëren, vergunnen met licentie of op andere wijze over te dragen. Indien er niet
wordt voldaan aan deze voorwaarden zal er een gerechtelijke procedure gestart worden.
1.4 Caras voedingsspecialisten is om welke reden dan ook niet verplicht om tot restitutie
van het aankoopbedrag over te gaan. Als het e-book bij de klant per e-mail is aangeleverd,
is de aankoop volledig en kan er geen restitutie meer plaatsvinden. Er kan dan ook geen
gebruik worden gemaakt van verzakingsrecht van de klant.
1.5 Caras Voedingsspecialisten is en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel
of toename van klachten dat door de inhoud van dit e-book kan ontstaan, dan wel nu als in
de toekomst. Het gebruik van dit e-book is dan ook sterk aanbevolen onder begeleiding
van een diëtist.
1.6 Betaling dient te geschieden tussen ofwel door gebruik te maken van de Ideal functie in
de webshop of het fysiek/online toesturen van een factuur waarbij betaling via een
bankoverschrift plaatsvindt. Al onze prijzen zijn inclusief BTW indien van toepassing op dit
product.
1.7 Bij de aankoop een gaat de klant akkoord met de bewaring van de
persoons/betalingsgegevens, aldus volgens de wetgeving van de AVG wet, waarbij deze
gegevens verplicht voor 15 jaar bewaard dienen te worden.
1.8 Levering van onlineproducten vindt plaats nadat het volledige bedrag is betaald.
1.9 Indien tot aankoop wordt overgegaan, wordt er eenmalig een email met daarin het ebook
in pdf-vorm opgestuurd. Deze link is 30 dagen geldig, vanaf de dag van aankoop.
2.0 Bij aankoop van een downloadbaar product wordt akkoord bevonden dat Caras
voedingsspecialisten niet aansprakelijk gesteld kan worden voor enige (spel) fouten die na
zorgvuldige controle nog aanwezig kunnen zijn.